Reletekniikat

3J-RTS Reletekniikkasarja

Harjoituslaitteiston avulla harjoitellaan sähkökaavioiden avulla automaatiossa esiintyvien releohjauksien asennus- ja käyttövalmiuksia. Harjoittelu toteutetaan käyttämällä teollisuuskomponentteja ja oikeita työkaluja ja -menetelmiä.

Tehtävät suoritettuaan opiskelija:

 • osaa lukea sähköstandardien mukaisia ja teollisuuden käyttämiä kytkentäpiirustuksia
 • pystyy ratkaisemaan releohjausjärjestelmiin liittyviä ongelmia
 • suoriutuu releohjausjärjestelmien asennustehtävistä
 • hallitsee vianetsinnän ja pystyy korjaamaan järjestelmän vianaiheuttajan
Harjoituslaitteisto sisältää:

 • 2 kpl optisia lähestymiskytkimiä
 • 24VDC tasavirtamoottorin kytkimineen
 • hihnakuljetin kokonaisuuden
 • releet, riviliittimet sekä antuririviliittimet
 • käyttöpaneelin monipuolisine kytkimineen ja merkinantoindikaattorein

Oppimateriaali:

 • monipuoliset kytkentäharjoitukset
 • komponenttien kuvat ja niiden kuvaukset
 • oikeat kytkentätapaohjeet
 • täydelliset asennuspiirustukset käsittäen erillisenä
 • toimilaitteiston asennuskuvat
 • anturivirtapiirien piirikaaviot
 • ohjausvirtapiirien piirikaaviot
 • päävirtapiirien piirikaaviot
 • johdotuskaaviot

3J-SMO Sähkömekaaninen ohjaustekniikka

Sähkömekaaninen ohjaustekniikka – harjoituslaitteiston avulla harjoitellaan automaatiossa esiintyvien releohjauksien asennus- ja käyttövalmiuksia. Harjoittelu toteutetaan pneumaattisin (sylinterit) ja
sähköteknisin komponentein automaatiopiirustusten perusteella:

Tehtävät suoritettuaan:

 • opiskelija osaa lukea teollisuuden käyttämiä automaatiopiirustuksia
 • hän pystyy ratkaisemaan releohjausjärjestelmiin liittyviä ongelmia
 • hän suoriutuu releohjausjärjestelmien asennustehtävistä teollisuuskomponentein
 • opiskelija hallitsee vianetsinnän ja pystyy korjaamaan järjestelmän vianaiheuttajan

Harjoituslaitteisto sisältää:

 • toimilaitteiston; sylinterit ja sähköventtiilit (24 VDC)
 • tunnistelijat; induktiivinen, magneettinen, optinen, mekaaninen raja- ja painekytkin
 • relekaappi; erillinen säätöjaloilla käsittäen releet (6 kpl), monitoimi (10 eri toimintaa) aikarele, pääkytkin merkkilampulla ja monipuolisen riviliitinvalikoiman tarvikkeineen
 • käyttöpaneli; monipuolisin käyttökytkimin ja merkinantolaittein
  20 kpl suorituspainoitteista harjoitustehtävää ja niiden edellyttämät komponentit asennus- ja liitintarvikkeineen
Kuvan vaunu ja työkalulaatikot lisätilauksena

Oppimateriaali:

1. Ratkaisukirja

 • joka sisältää teoriaosan automaatiotekniikan releohjaukseen ja harjoitustehtävät ratkaisuineen
 • harjoitustehtävien ongelmat on esitetty sekvenssikaaviomuodossa, joka käsittää lisäksi tunnistelijat ja käyttöpanelin komponentit
 • täydelliset asennuspiirustukset käsittäen erillisinä:
  – toimilaitteiston asennuskuvat
  – anturivirtapiirien piirikaaviot
  – ohjausvirtapiirien piirikaaviot
  – päävirtapiirien piirikaaviot
  – johdotuskaaviot

2. Oppilaan kirja

 • teoriaosa ja harjoitustehtävät, joissa ratkaisuja varten on puolivalmiit sähkökuvat (täydennettäviksi).

3J-TSM Moottorikäytöt

Käyttö:
Nykyaikaisten automaatiosovellusten liikkeiden toteutuksissa käytettyjen tasa- ja 1-vaihevaihto- sähkömoottoreiden ohjauksessa käytettyjen kytkentöjen harjoittelu kontaktoritekniikalla.

Tavoite:
Harjoitustehtävät suoritettuaan:

 • opiskelija osaa asentaa teollisuudessa käytetyt tasa- ja 1-vaihevaihtosähkömoottorikytkennät eri käyttökohteisiin
 • hän osaa liittää moottorikäytön osaksi laajempaa automaatiojärjestelmää
 • hän hallitsee ko. moottorikäyttöjen rakenteen eri sovellukset.

Laitteisto:
Harjoituslaitteisto sisältää:

 • harjoitusalustan, jossa sijaitsevat kuljetinlaitteisto lähestymiskytkimin sähkömoottori (24 VDC) alennusvaihteella ja sähköisesti esiohjattu pneumaattinen toimilaite
 • erillinen ohjauskeskus (relekaappi)säätöjaloilla, ohjausreleet (yksiaikarele), moottorikontaktorit ja suojakytkimet sekä riviliitinryhmät
 • operointiyksikön (ohjauskotelo 5 paikkaa) hallintalaittein.

Oppimateriaali

Suorituspainotteiset harjoitustehtävät ratkaisuineen käsittäen:

 • oppi-/harjoituskirjan, jossa teoriaosa ja harjoitustehtävät 12 kpl sekä täydelliset asennuspiirustukset
  – toimilaitteiston asennuskuvat
  – anturivirtapiirien piirikaaviot
  – ohjausvirtapiirien piirikaaviot
  – päävirtapiirien piirikaaviot
  – johdotuskaaviot

3J-VSM AC-Moottorikäytöt vaihtosähkömoottorien releohjaus

Olemme kehittäneet laitteiston, joka on tarkoitettu oikosulkumoottoriohjauksien harjoitteluun reletekniikalla

AC- moottorikäytöt –harjoituslaitteiston pääosioluettelo:

1. Sähkömoottori
– kaksinopeuksinen oikosulkumoottori (kolmivaiheinen, 400 VAC) omalla kierukka-alennusvaihteella.

2. Mekaniikkana (omalla asennuslevyllään) hammashihnakuljetin, optisilla lähestymiskytkimillä.

3. Erillinen releasennuskaappi (400*600) valmiiksi asennetuin asennus-
kiskoin ja johtokouruin säätöjaloilla sekä täydelliset riviliitintarvikkeet (erillisille anturi-, ohjaus- ja päävirtaryhmille).

4. Relekaapin komponentteja:
– kontaktorit, 5 kpl laajennusosin
– releet, 3 kpl (1 -aikarele)
– moottorinsuojakytkimet, 2 kpl
– lämpöreleet, 2 kpl
– 1-vaihe- ja 3-vaiheautomaattisulakkeet

5. Ohjauskotelo käyttökytkimin (6 kpl). Moninapakaapelit ja
johdintarvikkeet kytkentöjä varten.

6. Harjoituskirja sisältäen 21 kpl harjoituksia sähköpiirustuksin (kaikki yleisimmät 3 – vaiheoikosulkumoottorikytkennät).